تیره Parmeliaceae

فراخ‌برگان( نام علمی: Parmeliaceae) نام یک تیره از راسته لبه دار سانان است.

گونه های خانواده Parmeliaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Iceland Moss
Parmeliaceae

 

Cetraria islandica