تیره سرخاب کولی(Phytolaccaceae)

فرم کلی تیره Phytolaccaceaeگیاهانی علفی یا درختی یا درختچه ای. آبدار یا غیرآبدار. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب، مارپیچی، علفی یا گوشتی، دارای دمبرگ یا بدون دمبرگ، غیرپوشش دار، ساده. پهنک برگ یکپارچه، با رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. گوشوارک ها جدا از هم، خاردار. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه.

سرخاب‌کولیان (Phytolaccaceae) تیره‌ای است از میخک‌سانان می باشند.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. نواحی گرمسیر و معتدل گرم آمریکا، آفریقا، اروپا-آسیا، جنوب شرق آسیا، استرالیا. X=9 .

طبقه بندی خانواده Phytolaccaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Caryophyllales .

این خانواده دارای حدود ۱۰۰ گونه است.

Phytolacca esculenta

گونه های  خانواده Phytolaccaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Indian Poke
Phytolaccaceae
Pokeweed
Phytolaccaceae
Bella Sombra
Phytolaccaceae
Phytolaccaceae