تیره چنار(Platanaceae)

فرم کلی تیره Platanaceaeدرختانی بزرگ. خشکی پسند. برگها خزاندار؛ در اندازه های متوسط تا بزرگ؛ متناوب؛ مارپیچی؛ پهن؛ دمبرگ دار؛ پوشش دار؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده؛ پنجه ای؛ دارای رگبرگ پنجه ای یا پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها دارای رشد هماهنگ؛ فلس مانند؛ زوداُفت. حاشیه پهنک برگ دندانه دار؛ پهن. اندام های رویشی بصورت فلس مانند.

گونهٔ چنار خاوری (Platanus orientalis) در ایران نیز می‌روید و بیشه‌های طبیعی آن دیده می‌شود. درخت چنار از جمله درختانی است که اگر محیط برای آن فراهم شود عمر و رشد زیادی دارد.

تولیدمثل و گرده افشانی : گل های بارور دارای وظایف نرینگی و مادینگی. گیاهانی یک پایه. گل های ماده دارای پرچم ها یا فاقد پرچم ها. گرده افشانی توسط باد.

جغرافیا: نواحی معتدل. آمریکای شمالی، جنوب شرق اروپا، آسیای جنوبی و شرقی. X=7 . تعداد کروموزوم های پایه این خانواده برابر ۷ است.

طبقه بندی خانواده Platanaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Proteales .

این خانواده دارای ۱۰ گونه و تنها یک جنس Platanus است.

Platanus occidentalis

گونه های خانواده Platanaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Buttonwood
Platanaceae
Oriental Plane
Platanaceae