تیره Pontederiaceae

غلافیان یا پونته‌دریائیان (Pontederiaceae) تیره کوچک آبزی اغلب ناجورخامه از برگ‌بیدی‌سانان است با نُه سرده و ۳۰ گونه که در آبهای نواحی گرمسیری و نیمه‌گرمسیری می‌رویند؛ گونه مشهور این تیره گیاه مهاجم سنبل آبی (Eichhornia crassipes) است که در آبراه‌ها می‌روید.

فرم کلی تیره Pontederiaceaeگیاهانی علفی آبزی. برگ ها به خوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی آبدار. یکساله یا چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. آبدوست؛ غوطه ور روی آب یا ریشه دار. برگ ها غوطه ور روی آب یا زیر آب. برگ ها متناوب یا مارپیچی یا دوردیفه؛ دمبرگ دار؛ پوشش دار. برگ ها ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی یا کشیده یا تخم مرغی شکل یا گرد؛ با رگبرگ پنجه ای یا پرمانند. برگ ها زبانه دار یا غیرزبانه ای؛ گوشوارک دار یا بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار یا فاقد آن. شهد مترشحه از مادگی. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری تا گرمسیری. نواحی قدیم الحاره. X=8, 14, 15 .

طبقه بندی خانواده Pontederiaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Commelinales .

این خانواده دارای ۳۰ گونه است.

Eichhornia crassipes

گونه های خانواده Pontederiaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Water Hyacinth
Pontederiaceae
Pickerel Weed
Pontederiaceae