تیره Proteaceae

فرم کلی تیره Proteaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی. گیاهان علفی چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های قابل رؤیت یا دارای برگ های متراکم انتهایی. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها همیشه سبز؛ در اندازه های کوچک تا بسیار بزرگ؛ متناوب یا متقابل یا مارپیچی؛ پهن یا سه برگچه ای؛ چرمی یا گوشتی یا تغییریافته به خار؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ غیرپوششی یا پوشش دار. برگ ها معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار یا کنگره دار.

شِکَرپارگان (نام علمیProteaceae) نام یک  تیره  از راسته چنارسانان است.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه، یا یک پایه ی نر یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات یا پرندگان یا پستانداران.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. X=5, 7, 10-13 . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۷ است.

طبقه بندی خانواده Proteaceae: زیررده دولپه ای ها. راسته Proteales .

این خانواده دارای ۱۰۵۰ گونه است.

گُل شِکَرپاره (نام علمی : Protea cynaroides’) یا شاه‌پروته‌آ نام یک گونه از گیاهان گلدار است. این گل به تیره Proteaceae تعلق دارد.درختچه‌ای است همیشه‌سبز و پرپشت که بومی آفربقای جنوبی است. گل‌های آن مانند گل نیلوفر آبی به قطر ۱۳ تا ۲۰ سانتی‌متر در تابستان ظاهر می‌شود. گل‌ها گلبرگ ندارند و براکته‌های گلبرگ‌مانند آن صورتی تا قرمز است. بلندی و گستردگی گیاه به یک متر و نیم می‌رسد.

Protea cynaroides

 

Telopea speciosissima

گونه های خانواده Proteaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Coast Banksia
Proteaceae
Silver Banksia
Proteaceae
Chilean Hazel
Proteaceae
Silky Oak
Proteaceae
Silky Hakea
Proteaceae
Sweet Hakea
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Rewarewa
Proteaceae
Macadamia
Proteaceae
Queensland Nut
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Dwarf Geebung
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Broad-Leaved Geebong
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Pin-Leaf Geebung
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
King Protea
Proteaceae
Sugar Bush
Proteaceae
Sugar Bush
Proteaceae
Waratah
Proteaceae