تیره ورث(Resedaceae)

فرم کلی تیره Resedaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای. یکساله یا دوساله یا چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ پهنک های بریده بریده بصورت پرمانند یا پنجه ای؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها جدا از هم.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه

جغرافیا: نواحی معتدل تا نیمه گرمسیری. جنوب غرب اروپا-آسیا، مدیترانه ای، آفریقای شمالی و آسیای میانه، آفریقای جنوبی، جنوب غرب ایالات متحده آمریکا و مکزیک. X=6-15 .

طبقه بندی خانواده Resedaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Brassicales .

این خانواده دارای ۷۰ گونه است.

Reseda phyteuma

گونه های خانواده Resedaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Wild Mignonette
Resedaceae
Weld
Resedaceae
Mignonette
Resedaceae
Resedaceae