تیره Smilacaceae

گونه های خانواده Smilacaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Supple Jack
Smilacaceae
Sarsaparilla
Smilacaceae
Earleaf Greenbrier
Smilacaceae
Smilacaceae
Greenbriar
Smilacaceae
China Root
Smilacaceae
Smilacaceae
Smilacaceae
Smilacaceae
Cat Greenbrier
Smilacaceae
Sarsparilla
Smilacaceae
Carrion Flower
Smilacaceae
Hag Briar
Smilacaceae
Smilacaceae
Smilacaceae
Laurel Greenbrier
Smilacaceae
Smilacaceae
False China Root
Smilacaceae
Smilacaceae
Horse Brier
Smilacaceae
Smilacaceae
Bristly Greenbrier
Smilacaceae
Smilacaceae