تیره Sphagnaceae

خزگان تورب (نام تیره  : Sphagnaceae) نام یک  تیره از راسته باتلاقی است.

گونه های خانوده Sphagnaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Sphagnum Moss
Sphagnaceae

Sphagnum cymbilifolium