تیره Taxodiaceae

گونه های خانواده Taxodiaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Japanese Cedar
Taxodiaceae
Chinese Fir
Taxodiaceae
Chinese Swamp Cypress
Taxodiaceae
Dawn Redwood
Taxodiaceae
Coastal Redwood
Taxodiaceae
Big Tree
Taxodiaceae
Swamp Cypress
Taxodiaceae