تیره ستاره مردابی، تیره سه کوله خیز (Trapaceae)

فرم کلی تیره Trapaceaeگیاهانی علفی. یکساله. آبدوست؛ ریشه دار یا غوطه ور روی آب. برگ ها غوطه ور روی آب یا زیر آب. برگ ها متناوب یا متقابل تا چرخشی؛ برگ های هوایی دارای دمبرگ طویل؛ ساده یا مرکب. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها کوچک و زوداُفت.

این تیره تک جنسی است با یک گونه در ایران به نام سه کنجه خیر، سه کوله خیز (Trapa natans L.) که گیاهی است آبزی و بیشترین تراکم و رویشگاه آن در شمال ایران بندر انزلی است. این گیاه محل زندگی پرندگان است و اکثر پرندگان مهاجر بر روی برگهای آن تخم گذاری و تولید مثل می کنند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت.

جغرافیا: نواحی قدیم الحاره. نواحی معتدل تا گرمسیری. مناطق گرمسیر اروپا-آسیا، مالزی و آفریقا. X=18 or 24 . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۱۸ یا ۲۴ است.

طبقه بندی خانواده Trapaceae: زیررده دولپه ای ها. راسته Myrtales .

این خانواده دارای ۳۰ گونه و تنها یک جنس Trapa است.

 

Trapa incisa

گونه های خانواده Trapaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Ling
Trapaceae
Trapaceae
Trapaceae
Water Chestnut
Trapaceae