تیره لادن(Tropaeolaceae)

فرم کلی تیره Tropaeolaceaeگیاهانی علفی، غیر رزینی، آبدار تا غیرآبدار. یکساله تا چندساله، بدون برگ های متراکم قابل رؤیت. در صورت چندساله بودن دارای غده. خوابیده یا بالارونده، اغلب دارای دمبرگ دوتایی. برگ ها متناوب یا متناوب و متقابل، پهن، دارای دمبرگ، غیرپوشش دار، ساده یا مرکب، سپرمانند، برگ های مرکب بصورت پنجه ای. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار، با رگبرگ پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی جدیدالحاره. مناطق معتدل تا گرمسیری. مکزیک تا نواحی معتدل آمریکای جنوبی. X=12-14 .

طبقه بندی خانواده Tropaeolaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Brassicales .

این خانواده دارای ۹۲ گونه است.

Tropaeolum majus

گونه های خانواده Tropaeolaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Tropaeolaceae
Tropaeolaceae
Nasturtium
Tropaeolaceae
Dwarf Nasturtium
Tropaeolaceae
Tropaeolaceae
Tropaeolaceae
Tropaeolaceae
Anu
Tropaeolaceae