نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 10
پهنای کانوپی (متر)
0 - 1
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
2 1 ]
اطلاعات موجود: 25
صفحه 1 از 2
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Birthwort
Aristolochiaceae
 
Ma Dou Ling
Aristolochiaceae
 
Ma Dou Ling
Aristolochiaceae
 
Guan Fang Chi
Aristolochiaceae
 
-
Aristolochiaceae
 
Pipevine
Aristolochiaceae
 
-
Aristolochiaceae
 
Texas Dutchman's Pipe
Aristolochiaceae
 
Snakeroot
Aristolochiaceae
 
Virginia Snakeroot
Aristolochiaceae
 
Dutchman's Pipe
Aristolochiaceae
 
-
Aristolochiaceae
 
-
Aristolochiaceae
 
Snake Root
Aristolochiaceae
 
Wild Ginger
Aristolochiaceae
 
-
Aristolochiaceae
 
Asarabacca
Aristolochiaceae
 
Du Heng
Aristolochiaceae
 
-
Aristolochiaceae
 
-
Aristolochiaceae
 
2 1 ]
اطلاعات موجود: 25
صفحه 1 از 2