شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران

منبع Asadbeigi et al., 2014

Traditional effects of medicinal plants in the treatment of respiratory diseases and disorders: an ethnobotanical study in the Urmia
مقاله
انگلیسی
پرسشنامه,مطالعات میدانی,نمونه برداری محیطی
2014
Asian Pacific Journal of Tropical Medicine
آذربایجان غربی
استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه
ارومیه
Asadbeigi, M., Mohammadi, T., Rafieian-Kopaei, M., Saki, K., Bahmani, M., & Delfan, M. (2014). Traditional effects of medicinal plants in the treatment of respiratory diseases and disorders: An ethnobotanical study in the Urmia. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 7(S1), S364–S 368.

اطلاعات سند

گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Althaea hirsuta L. عفونت ریوی,القای مخاط (بلغم آور),سرفه کردن ریشه
Alyssum desertorum Stapf سرفه کردن بذر
Astragalus effusus Bunge سرفه کردن رزین
Astragalus gossypinus Fisch. سرفه کردن رزین
Cardaria Draba (L.)Desv عفونت ریوی,القای مخاط (بلغم آور),سرفه کردن برگ,بذر
Cotoneaster nummularia K.Koch سرفه آور,مخاط، بلغم اندام هوایی
Cuminum cyminum L. آسم بذر
Echinops ritrodes Bunge مزمن,سرفه کردن,گلو درد ساقه
Hibiscus trionum L. سرفه کردن,القای مخاط (بلغم آور) گل
Hypericum perforatum L. سرفه کردن شاخه گل دار