شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران

گیاه [Alyssum desertorum Stapf]

Alyssum desertorum Stapf
Alyssum turkestanicum
Magnoliopsida
Brassicales
Alyssum
SYNONYM
Hedge mustards
قدومه