شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
نام علمی خانواده نام فارسی نام انگلیسی عکس و نقشه پراکنش وضعیت
0 Aethionema grandiflorum Boiss. & Hohen. Brassicaceae آتشین GBIF ACCEPTED
0 Aethionema W.T.Aiton Brassicaceae آتشین GBIF ACCEPTED
0 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande Brassicaceae علف سیر GBIF ACCEPTED
0 Alyssum alyssoides (L.) L. Brassicaceae قدومه GBIF ACCEPTED
0 Alyssum bracteatum Boiss. & Buhse Brassicaceae قدومه برگه دار، قدومه GBIF SYNONYM
0 Alyssum campestre (L.) L. Brassicaceae قدومه GBIF SYNONYM
0 Alyssum dasycarpum Stephan ex Willd. Brassicaceae قدومه میوه کرکی GBIF ACCEPTED
0 Alyssum desertorum Stapf Brassicaceae قدومه Hedge mustards GBIF SYNONYM
0 Alyssum heterotrichum Boiss. Brassicaceae نوعی قدومه GBIF SYNONYM
0 Alyssum homalocarpum (Fisch. & C.A.Mey.) Boiss. Brassicaceae GBIF SYNONYM
0 Alyssum L. Brassicaceae قدومه GBIF ACCEPTED
0 Alyssum linifolium Stephan ex Willd. Brassicaceae قدومه، قدومه برگ باریک GBIF SYNONYM
0 Alyssum marginatum Steud. Brassicaceae قدومه پاکوتاه GBIF SYNONYM
0 Alyssum meniocoides Boiss. Brassicaceae قدومه GBIF SYNONYM
0 Alyssum minus (L.) Rothm. Brassicaceae قدومه Alyssum GBIF SYNONYM
0 Alyssum minus var. micranthum (C.A.Mey.) T.R.Dudley Brassicaceae قدومه GBIF SYNONYM
0 Alyssum minus var. minus Brassicaceae قدومه GBIF SYNONYM
0 Alyssum minutum Schlecht. ex DC. Brassicaceae قدومه کوچک GBIF ACCEPTED
0 Alyssum persicum Boiss. Brassicaceae قدومه اصفهانی GBIF ACCEPTED
0 Alyssum strigosum Banks & Sol. Brassicaceae قدومه GBIF ACCEPTED