شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Prunus spinosa L.]

Prunus spinosa L.
Prunus spinosa
Magnoliopsida
Rosales
Prunus
ACCEPTED
Sloe
آلوچه،هلاله،گوجه وحشی
خزان کننده
درختچه ای
متوسط