شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
نام علمی خانواده نام فارسی نام انگلیسی عکس و نقشه پراکنش وضعیت
0 Agrimonia eupatoria L. Rosaceae غافث Agrimony GBIF ACCEPTED
0 Alchemilla vulgaris L. Rosaceae GBIF ACCEPTED
0 Amygdalus arabica Oliv. Rosaceae بادام تلخ، بادام بی برگ، بادام کوهی Almond GBIF SYNONYM
0 Amygdalus brahuica Boiss. Rosaceae بادام تفتانی ، بادام بلوچستانی GBIF SYNONYM
0 Amygdalus communis L. Rosaceae بادام، بادام تلخ Almond
GBIF SYNONYM
0 Amygdalus eburnea Spach Rosaceae بادام کوهی GBIF SYNONYM
0 Amygdalus elaeagnifolia Spach Rosaceae بادام تلخ، بادام کوهی GBIF SYNONYM
0 Amygdalus erioclada (Bornm.) Bornm. Rosaceae بادام پرسپولیسی GBIF SYNONYM
0 Amygdalus glauca Browicz Rosaceae بادام شیرازی ، بادام کبود GBIF SYNONYM
0 Amygdalus haussknechtii (C.K.Schneid.) Bornm. Rosaceae بادام، ارجن GBIF SYNONYM
0 Amygdalus lycioides Spach Rosaceae ارژن، ارجن، بادام کوهی، بادام خار آلود، بادام خاردار، بادامک، تنگراس Almond GBIF SYNONYM
0 Amygdalus orientalis Mill. Rosaceae بخورک،بادام شرقی GBIF SYNONYM
0 Amygdalus reticulata Runemark ex Khat. Rosaceae بادام مشبک GBIF SYNONYM
0 Amygdalus scoparia Spach Rosaceae ارژن، ارجن،بادام، بادام تلخ، بادام خاردار، بادام کوهی، بادام وحشی، بادامک GBIF SYNONYM
0 Amygdalus wendelboi Freitag Rosaceae بادام گنوئی ،بادام کوه گنو ، ارچن GBIF SYNONYM
0 Armeniaca vulgaris Lam. Rosaceae زردآلو ، قیسی GBIF SYNONYM
0 Cerasus avium (L.) Moench Rosaceae گیلاس وحشی GBIF SYNONYM
0 Cerasus brachypetala Boiss. Rosaceae آلبالو وحشی، گیلاس وحشی، آلبالوی گسترده GBIF SYNONYM
0 Cerasus incana (Pall.) Spach Rosaceae GBIF SYNONYM
0 Cerasus mahaleb (L.) Mill. Rosaceae مهلب Mahaleb cherry GBIF SYNONYM