شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Amygdalus arabica Oliv.]

Amygdalus arabica Oliv.
Prunus arabica
Magnoliopsida
Rosales
Prunus
SYNONYM
Almond
بادام تلخ، بادام بی برگ، بادام کوهی