شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Sorbus boissieri C.K.Schneid.]

Sorbus boissieri C.K.Schneid.
Sorbus aucuparia
Magnoliopsida
Rosales
Sorbus
SYNONYM
تیس