شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Centaurea balsamita Lam.]

Centaurea balsamita Lam.
Stizolophus balsamita
Magnoliopsida
Asterales
Stizolophus
SYNONYM
گل گندمی