شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Eryngium noeanum Boiss.]

Eryngium noeanum Boiss.
Eryngium billardierei
Magnoliopsida
Apiales
Eryngium
SYNONYM
زول خارآلود، زول رساقه