شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
نام علمی خانواده نام فارسی نام انگلیسی عکس و نقشه پراکنش وضعیت
0 Ammi majus L. Apiaceae اخله،اموس Bishop's Weed, greater ammi GBIF ACCEPTED
0 Ammi visnaga (L.) Lam. Apiaceae خلال دندان visnaga، toothpick ammi, spanish carrot GBIF SYNONYM
0 Anethum graveolens L. Apiaceae شوید،شبت Dill, anet GBIF ACCEPTED
0 Angelica archangelica L. Apiaceae سنبل ختایی،گلپر Angelica GBIF ACCEPTED
0 Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Apiaceae جعفری وحشی، جعفری وحشی یکساله Salad chervil, garden cicely GBIF ACCEPTED
0 Anthriscus nemorosa (M.Bieb.) Spreng Apiaceae جعفری وحشی، بومادران زرد، بومادران مزرعه روی، بومادران بختیاری پاکوهستانی، بوماد بیشتر ... Woodland beaked chervil, cow parsely GBIF SYNONYM
0 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Apiaceae جعفری وحشی جنگلی cow parsley GBIF ACCEPTED
0 Apium graveolens L. Apiaceae کرفس وحشی Water parsley ، Wild Celery, celery GBIF ACCEPTED
0 Apium L. Apiaceae کرفس Ach, celery GBIF ACCEPTED
0 Apium nodiflorum (L.) Lag. Apiaceae کرفس باتلاقی Cow cress, creeping water parsnep, fool's watercress GBIF SYNONYM
0 Astrodaucus orientalis (L.) Drude Apiaceae هویج کوهی GBIF ACCEPTED
0 Bifora testiculata (L.) Roth Apiaceae گشنیزک Small coriander GBIF ACCEPTED
0 Bunium afghanicum Beauverd Apiaceae زیره افغانی GBIF SYNONYM
0 Bunium caroides (Boiss.) Hausskn. ex Bornm. Apiaceae GBIF HOMOTYPIC_SYNONYM
0 Bunium chaerophylloides (Regel & Schmalh.) Drude Apiaceae زیره کلاتی GBIF SYNONYM
0 Bunium cylindricum (Boiss. & Hohen.) Drude Apiaceae زیره استوانه ای, روغنک GBIF SYNONYM
0 Bunium elegans (Fenzl) Freyn Apiaceae زیره زیبا GBIF ACCEPTED
0 Bunium L. Apiaceae زیره، زیره کرمانی Hawk nut GBIF ACCEPTED
0 Bunium luristanicum Rech.fil. Apiaceae زیره کوهی لرستانی، زیره لرستانی GBIF ACCEPTED
0 Bunium microcarpum (Boiss.) Freyn & Sint. ex Freyn Apiaceae زیره دانه ریز GBIF ACCEPTED