شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Bunium caroides (Boiss.) Hausskn. ex Bornm.]

Bunium caroides (Boiss.) Hausskn. ex Bornm.
Elwendia caroides
Apiales
Magnoliopsida
Elwendia
HOMOTYPIC_SYNONYM