شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Bunium luristanicum Rech.fil.]

Bunium luristanicum Rech.fil.
Bunium luristanicum
Magnoliopsida
Apiales
Bunium
ACCEPTED
زیره کوهی لرستانی، زیره لرستانی