شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Bunium cylindricum (Boiss. & Hohen.) Drude]

Bunium cylindricum (Boiss. & Hohen.) Drude
Elwendia cylindrica
Magnoliopsida
Apiales
Elwendia
SYNONYM
زیره استوانه ای, روغنک