شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Apium L.]

Apium L.
Magnoliopsida
Apiales
Apium
ACCEPTED
Ach, celery
کرفس
چندساله,علفی مانند