شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Anthriscus nemorosa (M.Bieb.) Spreng]

Anthriscus nemorosa (M.Bieb.) Spreng
Anthriscus sylvestris
Magnoliopsida
Asterales
Anthriscus
SYNONYM
Woodland beaked chervil, cow parsely
جعفری وحشی، بومادران زرد، بومادران مزرعه روی، بومادران بختیاری پاکوهستانی، بومادران