شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Bunium L.]

Bunium L.
Magnoliopsida
Apiales
Bunium
ACCEPTED
Hawk nut
زیره، زیره کرمانی
در دامنه های کوهستانی و اراضی زراعی
اغلب دارای غده زیرزمینی