شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران

گیاه [Achillea millefolium L.]

Achillea millefolium L.
Achillea millefolium
Magnoliopsida
Asterales
Achillea
ACCEPTED
Yarrow
بومادران،بومادران هزار برگ
علفی/علف هرز,چندساله