شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Crataegus monogyna Jacq.]

Crataegus monogyna Jacq.
Crataegus monogyna
Magnoliopsida
Rosales
Crataegus
ACCEPTED
Hawthorn
زالزالک
خزان کننده
درختی,درختچه ای,چندساله
متوسط