شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Falcaria Fabr.]

Falcaria Fabr.
Magnoliopsida
Apiales
Falcaria
ACCEPTED
Falcaria
غازیاغی
چندساله,علفی مانند