شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Falcaria vulgaris Bernh.]

Falcaria vulgaris Bernh.
Falcaria vulgaris
Magnoliopsida
Apiales
Falcaria
ACCEPTED
Common falcaria, field falcaria
پنجه غازی، غاز یاغی، پاغازی، سبزی کوهی
بصورت علف هرز در اراضی زراعی و حاشیه مزارع و باغها میروید و گاهی بصورت سبزی صحرائی
علفی/علف هرز