شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Eryngium L.]

Eryngium L.
Magnoliopsida
Apiales
Eryngium
ACCEPTED
Eryngo, sea holly, button snake-root, fever wort
بوقناق ، زول
در سراسر ایران پراکنده اند /جهان:قفقاز، آناتولی، لبنان، عربستان، تالش، ترکمنستان، افغانستان، غرب هیمالیا، آسیای مرکزی، فلسطین، سوریه و..