شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Bupleurum gerardi Colmeiro ex Nyman]

Bupleurum gerardi Colmeiro ex Nyman
Bupleurum odontites
Apiales
Magnoliopsida
Bupleurum
SYNONYM