شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران

گیاه [Crataegus meyeri Pojark.]

Crataegus meyeri Pojark.
Crataegus meyeri
Magnoliopsida
Rosales
Crataegus
ACCEPTED
زالزالک ارمنستانی
خزان کننده
درختچه ای