تیره جوالدوزک ، انارشیطان (Bignoniaceae)

فرم کلی تیره Bignoniaceae : گیاهانی درختی یا درختچه ای یا بالارونده یا علفی. مستقل یا بالارونده  برگ ها متقابل یا مارپیچی یا متناوب؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ مرکب یا ساده؛ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک. تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات یا پرندگان یا پستانداران. جغرافیا: نواحی معتدل یا نیمه گرمسیری و […]