تیره Butomaceae

فرم کلی تیره Butomaceaeگیاهانی علفی؛ صمغ آور. چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه؛ ریزوم دار. آبدوست تا خشکی پسند. برگ ها برآمده؛ متناوب؛ دوردیفه؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ پوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی؛ دارای رگبرگ های پرمانند. دارای فلس های جانبی. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از مادگی

جغرافیا: نواحی قطب شمال. معتدله شمالی. اروپا-آسیا. X=13 .

طبقه بندی خانواده Butomaceaeزیررده یک لپه ای ها. راسته Alismatales .

دارای یک گونه و یک جنس Butomus

گونه خانوادهButomaceae  در شبکه گیاهی ایران :

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Flowering Rush
Butomaceae