تیره Calochortaceae

فرم کلی تیرهCalochortaceaeگیاهانی علفی با ساقه های عمودی و نازک. چندساله؛ پیازی. برگ ها متناوب؛ پهن؛ بی دمبرگ؛ پوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی؛ با رگبرگ پرمانند.

تولیدمثل و گرده افشانیگل های بارور بصورت هرمافرودیت. فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از پوشش گل.

 

  ~  Liliaceae Lilioideae

تیره لاله lily family یا liliaceae تیره ای از گیاهان تک لپه ای در رده لیلیال ها می باشند. گیاهان این تیره دارای برگ های خطی و بارگبرگ های موازی و گل هایی سه تایی هستند. بعضی از این گیاهان دارای پیاز هستند و عده ای ریزوم دارند. آن دسته از جنس های این تیره که درسایه جا می گیرند  ریزوم و گل های کوچک نامشخص دارند، جنس های بومی مناطق آفتابی معمولاً دارای برگ های باریک بارگه ها ی موازی، میوه های کپسولی یا دانه هایی که توسط باد پراکنده می شود، پیاز و گل های بزرگی هستند که به چشم مشخص است. بسیاری از گیاهان تیره لاله از گیاهان مهم تزئینی به شمار می روند و به علت گل های زیبا پرورش داده می شوند. بسیاری از این انواع سمی هستند .

جغرافیا: قطب شمال. نواحی معتدله. آمریکای شمالی و مرکزی. X=7-20 .

طبقه بندی تیرهCalochortaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Liliales .

این خانواده دارای ۶۰ گونه می باشد.

گونه های خانواده Calochortaceaeدر شبکه گیاهی ایران :

 

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Calochortaceae
Calochortaceae
Star Tulip
Calochortaceae
Mariposa Lily
Calochortaceae
Yellow Mariposa
Calochortaceae
Sagebrush Mariposa Lily
Calochortaceae
Sego Lily
Calochortaceae
Mariposa Lily
Calochortaceae
Mount Diablo Globelily
Calochortaceae
Tolmie Startulip
Calochortaceae
Calochortaceae
Butterfly Mariposa Lily
Calochortaceae