تیره Calyceraceae

فرم کلی تیره Calyceraceaeگیاهانی علفی. اتوتروف. یکساله تا چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. برگ ها متناوب؛ ساده. پهنک برگ دندانه دار یا یکپارچه. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا یک پایه ی نر یا یک پایه ی ماده. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیاپ: نواحی جدیدالحاره. نواحی معتدل تا نیمه گرمسیری. آمریکای جنوبی. X=8, 15, 18, 21 .

طبقه بندی خانواده : زیررده دولپه ای ها. راسته Asterales .

گونه های خانواده  Calyceraceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Calyceraceae