تیره علف مار ، تیره کَور (Capparidaceae)

فرم کلی تیره Capparidaceae  : گیاهانی درختی یا درختچه ای یا بالارونده یا علفی؛ غیررزینی. مستقل یا بالارونده. شورپسند یا خشکی پسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی یا دوردیفه؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب پنجه ای شکل. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. گوشوارک ها اغلب خارمانند ~  Cruciferae تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی […]