تیره Cneoraceae

~  Rutaceae فرم کلی تیره Cneoraceae : درختچه هایی کوچک و اسانس دار. برگ ها همیشه سبز، کوچک، متناوب، چرمی، دارای دمبرگ کوتاه، غیرپوشش دار؛ معطر یا بدون عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه، نیزه ای یا واژنیزه ای یا تخم مرغی تا واژتخم مرغی شکل، تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه […]