تیره شاهدانه وش (Datiscaceae)

شاهدانه وشیان (نام علمی: Datisca) نام یک سرده از تیره شاهدانه وش است.

تیره  ای از کدوسانان با گل های غالباً تک جنسی و برگ های متناوب و مرکب شانه ای که گرده افشانی در آنها توسط باد انجام می شود.

 Datisca cannabina

گونه های خانواده Datiscaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Acalbir
Datiscaceae