تیره Droseraceae

فرم کلی تیره Droseraceaeگیاهانی علفی؛ ریشه دار یا بی ریشه. دارای مکانیزم به دام اندازی فعال. دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ ریزوم دار یا غده ای. آبدوست یا خشکی پسند. برگ ها در جنسAldrovanda بصورت شناور روی آب. برگ ها در اندازه های کوچک تا متوسط؛ متناوب یا مارپیچی یا چهارردیفه؛ دمبرگ دار؛ غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانیفاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا : نواحی یخبندان تا گرمسیری. X=6-17(+) .

طبقه بندی خانواده Droseraceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Caryophyllales .

این خانواده دارای حدود ۱۱۰ گونه است.

Drosera peltata

گونه های  در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Sundew
Droseraceae
Sundew
Droseraceae