تیره گل توپی (Globulariaceae)

~  Plantaginaceae

فرم کلی تیره Globulariaceaeدرختچه هایی شبه بوته، کوچک یا علفی. برگ ها کوچک، متناوب، ساده. پهنک برگ یکپارچه. برگ ها بی­گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانیگل های بارور به صورت هرمافرودیت. گیاهانی هرمافرودیت.

جغرافیا: ناحیه قطب شمال و قدیم الحاره. نواحی معتدله تا نیمه گرمسیری. اروپا-آسیای شرقی و آفریقای شمالی. X=8.

طبقه بندی خانواده Globulariaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Lamiales .

این خانواده دارای ۳۰ گونه است.

Globularia vulgaris

گونه های خانواده Globulariaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Globulariaceae