تیره Najadaceae

~  Hydrocharitaceae فرم کلی تیره Najadaceae: گیاهانی آبزی و علفی. یکساله یا چندساله، بدون برگ های متراکم قابل رؤیت. آبدوست، غیر دریایی، ریشه دار. برگ ها بصورت غوطه ور در روی آب. برگ ها با آرایش نیمه متقابل تا مارپیچی یا متناوب، بدون دمبرگ، پوشش دار. برگ ها ساده. پهنک برگ یکپارچه، خطی، تک رگبرگی. برگ ها […]

تیره Hydrocharitaceae

فرم کلی تیره Hydrocharitaceae: گیاهانی علفی و آبزی. اغلب چندساله، با برگ های متراکم اولیه یا بدون برگ های متراکم قابل رؤیت. آبدوست، دریایی یا غیردریایی، بصورت غوطه ور آزاد یا ریشه دار. برگ ها غوطه ور در روی آب یا در زیر آب. هتروفیل یا غیرهتروفیل. برگ ها متناوب یا متقابل یا با آرایش مارپیچی […]