تیره گل راعی(Hypericaceae)

گل‌راعیان (نام علمی: Hypericaceae) نام یک تیره از  راسته مالپیگی سانان است. گیاهان این تیره علفى یا چوبى با برگ‌هاى متقابل ساده، کامل و فاقد گوشواره هستند. روى پهنک آنها غالباً غدّه‌هائى محتوى روغن و به شکل نقاطى به رنگ قهوه‌اى یا روشن و شفاف دیده مى‌شود. گل‌ها نر ماده، منظم و داراى کاسه و جام پنج […]