تیره Polemoniaceae

فرم کلی تیره Polemoniaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای یا درختی. یکساله تا چندساله؛ بدون برگ های متراکم قابل رؤیت. برگ ها متناوب یا متقابل یا چرخشی؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت پرمانند یا پنجه ای. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده یا یکپارچه؛ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار.

این تیره از لحاظ داشتن تخمدان سه برچه ای و وضع رافه تخمک با تیره های هیدروفیلاسه و بورژانیاسه تقاوت دارد. پله مونیاسه ها بیشتر در سرزمینهای خارج از نواحی گرمسیری بویژه در غرب امریکای شمالی انتشار درند. این گیاهان علفی، گاهی بالا رونده و یا خرنده و دارای برگهائی فاقد گوشوارک اند گلها منظم غالباً مجتمع در گل آذینهای گرزن دارای کاسه و جام و پرچم پنج پر و مادگی سه پر هستند تخمدان آنها سه خانه ای دارای یک خامه منفرد و محتوی تخمکهای فراوان واقع بر جفت محوری است. تخمک ها آناتروپ هستند و اگر تعدادشان کم باشد.
سفت آنها در جهت بالا قرار دارد. میوه کپسول و دانه دارای آلبومن و جنین سبز رنگ است تیره پله مونیاسه دارای جنسهای زینتی مانند Phlox ، Gilia , Polemonium و غیره است.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور بصورت هرمافرودیت. فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت.

جغرافیا: منطقه قطب شمال و جدیدالحاره. نواحی یخبندان تا نیمه گرمسیری. همه جازی بجز آفریقا، جنوب و جنوب شرق آسیا، استرالیا و شرق آمریکای جنوبی. X=6, 7, 8, 9 . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۹ است.

طبقه بندی خانواده Polemoniaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Ericales .

این خانواده دارای ۳۰۰ گونه است.

Ipomopsis aggregata

گونه های خانواده Polemoniaceae  درشبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Skyrocket
Polemoniaceae
Polemoniaceae
Skunk Weed
Polemoniaceae
Garden Phlox
Polemoniaceae
Jacob’s Ladder
Polemoniaceae
Abcess Root
Polemoniaceae