تیره Schisandraceae

فرم کلی تیره Schisandraceaeدارای اسانس. با برگ های مجتمع انتهایی یا بدون برگ های مجتمع. بالارونده. در جنس Schisandra چرخش در جهت عقربه های ساعت. برگها همیشه سبز یا خزان دار، متناوب، چرخشی، علفی، یا چرمی، دارای دمبرگ، بدون غلاف، معطر، ساده، دارای پهنک یکپارچه. رگبرگ پر مانند. حاشیه برگ ها یکپارچه یا دندانه دندانه.

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی گرمسیری، معتدل تا گرمسیری. مالزی، جنوب شرقی ایالات متحده آمریکا. X=13, 14 .

طبقه بندی خانواده Schisandraceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Austrobaileyles .

این خانواده  دارای ۴۷ گونه است.

Kadsura japonica

گونه هایخانواده Schisandraceae  در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Wu Wei Zi
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae

تیره Illiciaceae

~  Schisandraceae

فرم کلی تیره Illiciaceae: درختی یا درختچه هایی کوچک و بدون کرک؛ دارای اسانس. برگ ها همیشه سبز؛ متناوب؛ مارپیچی؛ چرمی؛ دارای دمبرگ؛ غیرپوشش دار؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ با رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه ی پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، نواحی قدیم الحاره و جدیدالحاره. نواحی نیمه گرمسیری تا گرمسیری. نواحی گرمسیر جنوب شرقی آسیا، شمال آمریکا، غرب هندوستان. X=13, 14 .

طبقه بندی خانواده Illiciaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Austrobaileyales .

این خانواده دارای ۴۲ گونه است.

Illicium floridanum

گونه های خانواده Illiciaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Star Anise
Illiciaceae
Aniseed Tree
Illiciaceae
Ba Jiao Hui Xian
Illiciaceae