تیره Simaroubaceae

فرم کلی تیره Simaroubaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. خشکی زی. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده یا مرکب؛ تک برگچه ای یا سه برگچه ای یا پرمانند. دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه

تولیدمثل و گرده افشانی: دارای گل های تک جنسی. گیاهانی یکپایه یا دوپایه یا یکپایه ی پلی گام.

عَرعَریان (نام علمی: Simaroubaceae) تیره‌ای از ناتَرَک‌سانان (نام علمی: Sapindales)  برگهای آنها که از تعدادی برگچه حول یک محور تشکیل شده‌است به صورت متناوب در طول ساقه قرار گرفته‌اند؛ بیشتر گونه‌های این تیره گلهای کوچک و پوست تلخ و میوه‌های گوشتی دارند که گاهی بالدار هستند.

 

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری تا گرمسیری. ژاپن و مرکز آرژانتین. X=8, 13 .

طبقه بندی خانواده Simaroubaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Sapindales .

این خانواده دارای حدود ۵۰ گونه است.

Ailanthus altissima

گونه های خانواده Simaroubaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Tree Of Heaven
Simaroubaceae
Nigaki
Simaroubaceae

تیره Leitneriaceae

~  Simaroubaceae

فرم کلی  تیره Leitneriaceaeدرختانی کوچک یا درختچه ای، رزین دار. برگ ها خزاندار؛ متناوب؛ دمبرگ دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ با رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه. اندام های رویشی فلس مانند

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی دوپایه یا یک پایه ی پلی گام. گل های نر فاقد مادگی. گرده افشانی توسط باد

جغرافیا،: منطقه قطب شمال و جدیدالحاره. نواحی نیمه گرمسیری. جنوب شرق ایالات متحده آمریکا.۲n=32 .

طبقه بندی خانواده Leitneriaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Sapindales .

این خانواده دارای یک گونه و یک جنس Leitneria است.

Leitneria floridana

گونه های خانواده Leitneriaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Corkwood
Leitneriaceae