تیره Alliaceae

فرم کلی تیره Alliaceae: گیاهانی علفی؛ صمغ آور یا بدون صمغ و فاقد شیره رنگی؛ اسانس دار یا فاقد اسانس. چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه، پیازدار یا کورم دار یا ریزوم دار. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب؛ دوردیفه یا مارپیچی؛ پهن یا لوله ای یا سه برگچه ای؛ بی دمبرگ یا دمبرگ دار […]